Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden One Street Media / Wesleyvanderlaan.nl

Datum laatste wijziging: 22-12-2020

Artikel 1 Definities

1. http://wesleyonline.nl is een website en handelsnaam van One Street Media, en stelt zich ten doel het aanbieden van online cursussen, software en andere digitale producten, een en ander in de meest ruime zin.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van wesleyvanderlaan.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen wesleyvanderlaan.nl en Klant, een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door wesleyvanderlaan.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verschaffen van toegang tot gekochte Programma’s op het Platform, alsmede alle andere door wesleyvanderlaan.nl ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Abonnement’ verstaan: een duurovereenkomst gesloten tussen wesleyvanderlaan.nl en Klant, waarbij de Klant toegang verkrijgt tot een Programma voor de duur van de overeenkomst.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website http://wesleyonline.nl.

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Programma’ verstaan: een online cursus van wesleyvanderlaan.nl die in het kader van een Overeenkomst door Klant wordt aangeschaft.

8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het online platform waarop de Klant zijn aangeschafte Programma’s kan vinden.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en wesleyvanderlaan.nl gesloten Overeenkomsten waarbij wesleyvanderlaan.nl Diensten aanbiedt of producten levert. De Algemene voorwaarden zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op Abonnementen, tenzij anders bepaald in artikel 9.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met wesleyvanderlaan.nl overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van wesleyvanderlaan.nl door de Klant. Dit geschiedt door aankoop van een van de aangeboden producten en/of Diensten via de Website.

3. Als wesleyvanderlaan.nl een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. wesleyvanderlaan.nl kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is wesleyvanderlaan.nl daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wesleyvanderlaan.nl de afwijkingen schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. wesleyvanderlaan.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

2. wesleyvanderlaan.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal wesleyvanderlaan.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door wesleyvanderlaan.nl worden doorbelast aan Klant.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wesleyvanderlaan.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan wesleyvanderlaan.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan wesleyvanderlaan.nl zijn verstrekt, heeft wesleyvanderlaan.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. wesleyvanderlaan.nl behoudt zich het recht voor veranderingen door te voeren in de Programma’s of het Platform. Dit is tevens mogelijk wanneer de Overeenkomst al is aangegaan, mits de wijzigingen een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst niet in de weg staan.

5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant wesleyvanderlaan.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. wesleyvanderlaan.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Het Platform

1. Bij het aangaan van een Overeenkomst betreffende de aankoop van een of meerdere Programma’s verkrijgt de Klant toegang tot het Platform, waarin hij de aangeschafte Programma’s aantreft. Tot de toegang tot het Platform blijft de Klant gerechtigd zo lang hij een account heeft. Het recht op toegang eindigt wanneer:- de Overeenkomst wordt ontbonden; of- de Klant wenst dat zijn e-mailadres door wesleyvanderlaan.nl wordt gewist; of- wesleyvanderlaan.nl het om enige andere reden noodzakelijk acht om de Klant de toegang tot het Platform tijdelijk of voorgoed te ontzeggen. In dit geval zal de Klant door wesleyvanderlaan.nl worden geïnformeerd over de reden dat hem de toegang wordt ontzegd.

2. Op het Platform kunnen producten en/of diensten van derde partijen worden aangeboden, waardoor bezoekers via het Platform een overeenkomst kunnen aangaan met deze derde partijen. wesleyvanderlaan.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud en/of uitvoering van deze overeenkomsten en verwijst hiervoor naar de Algemene voorwaarden van de betrokken derden. wesleyvanderlaan.nl wordt op geen enkele manier partij bij de overeenkomst tussen de klant en de derde.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. wesleyvanderlaan.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat wesleyvanderlaan.nl goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is wesleyvanderlaan.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3. Voorts is wesleyvanderlaan.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 7 Annulering

1. Annulering is mogelijk binnen veertien (14) dagen na aankoop, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Klant geen gebruik heeft gemaakt van het Programma. Indien de Klant het Programma gebruikt binnen deze 14 dagen, doet hij hiermee uitdrukkelijk afstand van zijn recht op annulering.

2. wesleyvanderlaan.nl kan daartoe controleren of Klant het Programma heeft gebruikt of niet. Indien uit de gegevens van wesleyvanderlaan.nl blijkt dat Klant gebruik heeft gemaakt van het Programma, is annulering van de overeenkomst niet meer mogelijk.

3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door wesleyvanderlaan.nl.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld.

2. wesleyvanderlaan.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Betaling geschiedt via iDEAL, Paypal of Bancontact via de Website.

4. In sommige gevallen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Wanneer dit een mogelijkheid is, staat dit bij de betreffende Diensten of producten aangegeven op de Website.

5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan wesleyvanderlaan.nl mede te delen.

Artikel 9 Abonnementen

1. wesleyvanderlaan.nl biedt bij sommige producten betaling per Abonnement aan. Klant heeft de keuze tussen een maandabonnement (met een duur van 1 maand), een kwartaalabonnement (met een duur van 3 maanden) of een jaarabonnement (met een duur van 12 maanden).

2. Het Abonnement wordt bij verloop van een termijn automatisch verlengd voor de duur van één termijn.

3. Bij aankoop van het Abonnement geschiedt betaling direct via iDEAL, Paypal of Bancontact. De Klant machtigt daarbij wesleyvanderlaan.nl om bij elke automatische verlenging van het Abonnement het overeengekomen bedrag af te schrijven middels een automatische doorlopende SEPA incasso.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. wesleyvanderlaan.nl is niet aansprakelijk voor schade indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2. wesleyvanderlaan.nl is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van wesleyvanderlaan.nl verleent de Klant de bevoegdheid aan wesleyvanderlaan.nl om, als een door wesleyvanderlaan.nl ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.

3. wesleyvanderlaan.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

4. wesleyvanderlaan.nl is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. wesleyvanderlaan.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

6. wesleyvanderlaan.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

7. De Klant vrijwaart wesleyvanderlaan.nl voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

8. Indien wesleyvanderlaan.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van wesleyvanderlaan.nl met betrekking tot haar Diensten.

9. De aansprakelijkheid van wesleyvanderlaan.nl is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien wesleyvanderlaan.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van wesleyvanderlaan.nl.

11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

1. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van wesleyvanderlaan.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van wesleyvanderlaan.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van wesleyvanderlaan.nl, brand, overstromingen, pandemieën, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

Artikel 12 Garantie

wesleyvanderlaan.nl biedt geen garanties met betrekking tot haar Diensten of de resultaten van het volgen van een of meerdere Programma’s. De resultaten die op de Website worden genoemd, zijn resultaten die eerder zijn geboekt met de Programma’s, maar vormen geenszins een garantie.

Artikel 13 Verbodsbepaling

Het is de Klant onder geen enkele omstandigheid toegestaan Programma’s en/of andere onderdelen van het Platform te publiceren, te kopiëren of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

2. wesleyvanderlaan.nl kan niet aan het in dit artikel bepaalde worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

1. wesleyvanderlaan.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan wesleyvanderlaan.nl van gegevens. Klant zal wesleyvanderlaan.nl vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan contact@wesleyonline.nl. wesleyvanderlaan.nl zal de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Artikel 17 Identiteit van wesleyvanderlaan.nl

1. http://wesleyonline.nl is een website van One Street Media. One Street Media is bij de KvK geregistreerd onder 57492735 en draagt btw-identificatienummer NL002254745B59. One Street Media is gevestigd aan het Schaarhuispad 109 (5231PP) te ‘s-Hertogenbosch.

2. wesleyvanderlaan.nl is per e-mail te bereiken via contact@wesleyonline.nl.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen wesleyvanderlaan.nl en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen wesleyvanderlaan.nl en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.